Chung cư berriver

Thời gian thực hiện dự án:

Địa điểm:

Không gian phòng khách:

 

Không gian bếp:

Phòng đọc, làm việc:

Phòng ngủ lớn:


Phòng ngủ nhỏ:

Vệ sinh: